اعتبار پنل

URL = '/api/v2/public/transaction/credit/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "shop_id":"7c45979e-926d-4a4f-8ade-ab5180f7daee"
}

اعتبار پنل

URL = '/api/v2/public/transaction/credit/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "shop_id":"7c45979e-926d-4a4f-8ade-ab5180f7daee"
}
field allow null allow blank description type
field allow null allow blank description type
shop_id false false شناسه فروشگاهstr
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "credit": 4492059
  }
}
field allow null allow blank description type
credit false false اعتبار پنلint
shop_id false false شناسه فروشگاهstr
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "credit": 4492059
  }
}
field allow null allow blank description type
credit false false اعتبار پنلint