لیست تسک ها

URL = '/api/v2/public/task/list/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "count": 2,
  "page": 1
}
field allow null allow blank description type
count false false تعداد آیتم های جهت نمایش در صفحهint
page false false شماره صفحهint
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "id": "e433b239-d961-4efe-98h4-be5e07f1047e",
        "task_type": 0,
        "task_status": 3,
        "created_at": "2020-01-23T22:20:51.996131"
      },
      {
        "id": "d5447909-64e8-444f-bea0-8ea87a338g3f",
        "task_type": 0,
        "task_status": 4,
        "created_at": "2020-01-22T12:30:18.734206"
      }
    ],
    "count": 2,
    "page": 1,
    "total_count": 5
  }
}
field allow null allow blank description type
id false false شناسه تسکstr
task_type false false نوع تسکint
task_status false false وضعیت تسکint
created_at false false تاریخ ایجادstr
count false false تعداد آیتم ها در صفحهint
page false false شماره صفحهint
total_count false false تعداد کل آیتم هاint
 

وضعیت تسک ها

title code
ثبت شده 0
درحال بررسی 1
درحال انجام 2
به اتمام رسیده 3
خطا در انجام عملیات 4
 

نوع تسک ها

title code
افزودن سفارشات از طریق فایل اکسل 0
تغییر وضعیت سفارشات (گروهی) 1
خروجی اکسل 2
خروجی پی‌دی‌اف 3
ثبت سفارش (گروهی) 4