لیست تسک ها

URL = '/api/v2/public/task/detail/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "task_id": "a432b493-d961-3bfs-38m4-gd5z62h0043e"
}
field allow null allow blank description type
task_id false false شناسه تسک str
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "id": "a432b493-d961-3bfs-38m4-gd5z62h0043e",
    "task_type": 0,
    "task_status": 3,
    "created_at": "2020-01-23T22:20:51.996131",
    "started_at": "2020-01-23T22:21:09.479329",
    "ended_at": "2020-01-23T22:21:10.723111",
    "has_downloadable_file": true,
    "task_result": []
  }
}
field allow null allow blank description type
id false false شناسه تسک str
task_type false false نوع تسک int
task_status false false وضعیت تسک int
created_at false false تاریخ ایجاد str
started_at false false تاریخ شروع str
ended_at false false تاریخ پایان str
has_downloadable_file false false این فیلد مشخص میکند که تسک خروجی فایل دارد یا نه boolean
task_result false false نتیجه تسک (به اعضای هر نوع تسک متفاوت است که در پایین توضیح داده شده است list
 

نتیجه تسک

task_type = 0

[

  {
    "local_id": 4,
    "full_name": "نام و نام خانوادگی ",
    "province": 12,
    "city": 561,
    "message": "شهر مورد نظر یافت نشد.",
    "is_success": false
  },
  {
    "local_id": 5,
    "full_name": "نام و نام خانوادگی",
    "province": 15,
    "city": 561,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد.",
    "is_success": true
  }
]
field allow null allow blank description type
local_id false false شناسه سفارش وارد شده در فایل اکسل int
full_name false false نام و نام خانوادگی گیرنده str
province false false کد استان int
city false false کد شهرستان int
message false false نتیجه سفارش str
is_success false false این فیلد مشخص میکند که سفارش با موفقیت ثبت شده یا خیر str

task_type = 1

[
  {
    "id": "0a7d42db-5e84-48b0-89cc-ea1fd14933c1",
    "full_name": "نام و نام خانوادگی",
    "province": "خوزستان",
    "city": "اروندکنار",
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد.",
    "is_success": true
  }
]
field allow null allow blank description type
id false false شناسه سفارش str
full_name false false نام و نام خانوادگی گیرنده str
province false false نام استان str
city false false نام شهرستان str
message false false نتیجه سفارش str
is_success false false این فیلد مشخص میکند که سفارش با موفقیت تغییر وضعیت پیدا کرده یا خیر str

task_type = 2

[]

task_type = 3

[]

task_type = 4

[
  {
    "id": "0a7d42db-5e84-48b0-89cc-ea1fd14933c1",
    "full_name": "نام و نام خانوادگی",
    "province": "خوزستان",
    "city": "اروندکنار",
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد.",
    "is_success": true
  }
]
field allow null allow blank description type
id false false شناسه سفارش str
full_name false false نام و نام خانوادگی گیرنده str
province false false نام استان str
city false false نام شهرستان str
message false false نتیجه سفارش str
is_success false false این فیلد مشخص میکند که سفارش با موفقیت ثبت شده است یا خیر str

وضعیت تسک ها

title code
ثبت شده 0
درحال بررسی 1
درحال انجام 2
به اتمام رسیده 3
خطا در انجام عملیات 4
 

نوع تسک ها

title code
افزودن سفارشات از طریق فایل اکسل 0
تغییر وضعیت سفارشات (گروهی) 1
خروجی اکسل 2
خروجی پی‌دی‌اف 3
ثبت سفارش (گروهی) 4