گرفتن لیست فروشگاه ها

URL = '/api/v2/public/shop/list/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "count":10,
  "page":1
}
field allow null allow blank description type
count false false تعداد آیتم های جهت نمایش در صفحهint
page false false شماره صفحهint
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "id": "7c42379...",
        "title": "My Shop Title"
      }
    ],
    "count": 1,
    "page": 1,
    "total_count": 1
  }
}
field allow null allow blank description type
id false false شناسه فروشگاهstr
title false false نام فروشگاهstr
count false false تعداد آیتم ها در صفحهint
page false false شماره صفحهint
total_count false false تعداد کل آیتم هاint