گرفتن لیست استان ها

URL = '/api/v2/public/state/list/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "count":4,
  "page":1
}
field allow null allow blank description type
count false false تعداد آیتم های جهت نمایش در صفحهint
page false false شماره صفحهint
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "code": 1,
        "title": "تهران"
      },
      {
        "code": 2,
        "title": "گيلان"
      },
      {
        "code": 4,
        "title": "خوزستان"
      },
      {
        "code": 5,
        "title": "فارس"
      }
    ],
    "count": 4,
    "page": 1,
    "total_count": 31
  }
}
field allow null allow blank description type
code false false کد استانint
title false false نام استانstr
count false false تعداد آیتم ها در صفحهint
page false false شماره صفحهint
total_count false false تعداد کل آیتم هاint