گرفتن لیست محصولات

URL = '/api/v2/public/product/list/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "count":10,
  "page":1,
  "shop_id": "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve"
}
field required allow null allow blank description type
counttrue false false تعداد آیتم های جهت نمایش در صفحهint
pagetrue false false شماره صفحه int
shop_idtrue false false شناسه فروشگاه str
product_idfalse false false شناسه یکتای محصول int
titlefalse false false نامstring
category_idfalse false false شناسه گروه محصولstring
weightfalse false false وزنint
pricefalse false false قیمتint
created_atfalse false false تاریخ ایجادstring

برای اعمال فیلتر بیشتر رو لیست محصولات میتوانید فیلد های بالا رو ارسال کنید

فیلد تاریخ ایجاد باید بصورت یکی از فرمت های زیر باشد

{
  "created_at": "1398-11-12 12:30"
}
{
 "created_at": "1398-11-12"
}
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "product_id": 1924,
        "title": "product_title",
        "category_id": "3d65e6eb-ca0d-47b3-9934-6295a355872f",
        "weight": 500,
        "price": 800000,
        "created_at": "1398-04-19 17:07"
      }
    ],
    "count": 1,
    "page": 1,
    "total_count": 3
  }
}