گرفتن لیست گروه محصولات

URL = '/api/v2/public/product/category/list/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "count":10,
  "page":1
}
field required allow null allow blank description type
counttrue false false تعداد آیتم های جهت نمایش در صفحهint
pagetrue false false شماره صفحه int
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "category_id": "3d65e6eb-ca0d-47b3-9934-6295a355872f",
        "title": "مجلات",
        "parent_category_id": null
      },
      {
        "category_id": "3421e007-1b61-4130-a1ed-7e52d8f6260f",
        "title": "کتاب",
        "parent_category_id": null
      },
      {
        "category_id": "e1a522ce-1fae-435e-ab6e-7a67799ce359",
        "title": "بدون دسته بندی",
        "parent_category_id": null
      }
    ],
    "count": 3,
    "page": 1,
    "total_count": 3
  }
}
field allow null allow blank description type
category_id false false شناسه گروهstr
title false false نام گروهstr
parent_category_id true false شناسه گروه پدرstr
count false false شماره صفحهint
page false false تعداد آیتم ها در صفحهint
total_count false false تعداد کل آیتم هاint