ثبت سفارش

URL = '/api/v2/public/order/post/register/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{

	"register_type": 0,
	"shop_id":"7c4s979...",
	"address":"tehran-...",
	"city_code":"1",
	"province_code":"1",
	"description":null,
	"email":null,
	"employee_code":"-1",
	"first_name":"my first name",
	"last_name":"my last name",
	"mobile":"09011111111",
	"phone":null,
	"postal_code":"1313131313",
	"pay_type":"1",
	"order_type":"0",
	"package_weight": 10,
	"presenter_code":999,
	"manual_id":"1",
    "insurance_id":"7c4s979...",
    "content_type": 1,

	"products":[
		{
			"count": 1,
			"discount": 0,
			"price": 5000,
			"title": "my product title",
			"weight":500,
			"product_id": null

		}
	],
    "kiosk": {
      "kiosk_id":101,
      "height":101,
      "width":101,
      "length":101,
      "turning":true
    }
}

field required allow null allow blank description type
register_type true false false نوع ثبت سفارش int
shop_id true false false شناسه فروشگاه str
address true false false آدرس گیرنده str
city_code true false false کد شهرستان int
province_code true false false کد استان int
description true true false توضیحات str
email true true false ایمیل str
employee_code true false false کد کارمند int
first_name true false false نام str
last_name true false false نام خانوادگی str
mobile true false false شماره موبایل str
phone true true false شماره تلفن str
postal_code true false false کدپستی int
pay_type true false false نوع پرداخت سفارش int
order_type true false false نوع سفارش int
package_weight true false false وزن بسته بندی int
presenter_code false false false کد معرف int
count true false false تعداد محصول int
discount true false false تخفیف محصول int
price true true false مبلغ محصول int
title true true false نام محصول int
weight true true false وزن بسته بندی int
product_id true true false شناسه یکتا محصول int
manual_id true false false شناسه دستی سفارش str
insurance_id false true false شناسه بیمه کالا ( ارسال این فیلد برای سفارش های آنلاین اجباری هست در صورت عدم انتخاب توسط سیستم مقدار دهی میشود.) uuid
content_type false false false نوع محتوای کالا (در صورت وارد نکردن این فیلد، محتوای کالا بصورت پیشفرض عادی در نظر گرفته میشود) int
kiosk false false false اطلاعات کیوسک جابار ( درصورت عدم استفاده این فیلد ارسال نشود) json

در صورت استفاده از سرویس جابار

field allow null allow blank description type
kiosk_id false false شناسه کیوسک جابار int
height false false ارتفاع int
width false false عرض int
length false false طول int
turning false false - bool

اگر شناسه یکتا محصول را ارسال نشود فیلد های مبلغ محصول، نام محصول و وزن محصول باید ارسال شوند. در غیر این صورت میتوانند بدون مقدار باشند

 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "barcode": "21242000512705555221",
    "order_id": 16013,
    "status": 2,
    "first_name": "my first name",
    "last_name": "my last name",
    "state_code": "2",
    "city_code": "41",
    "insurance_price": 0,
    "insurance_tax": 0,
  }
}
field allow null allow blank description type
barcode false false بارکد مرسوله str
order_id false false شناسه یکتا مرسوله int
status false false وضعیت مرسوله int
first_name false false نام گیرنده str
last_name false false نام خانوادگی گیرنده str
state_code false false کد استان int
city_code false false کد شهرستان int
insurance_price false false مبلغ بیمه int
insurance_tax false false مالیات بیمه int