لیست سفارشات

URL = '/api/v2/public/order/post/list/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
	"shop_id":"fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve",
	"count":"10",
	"page":"1"
}
field required allow null allow blank description type
shop_idtrue false false شناسه فروشگاهstr
counttrue false false تعداد آیتم ها جهت نمایش در صفحهint
pagetrue false false شماره صفحهint
order_idfalse false false شناسه یکتا سفارشint
barcodefalse false false بارکدstr
city_codefalse false false کد شهرستانint
province_codefalse false false کد استانint
first_namefalse false false نامstr
last_namefalse false false نام خانوادگیstr
pay_typefalse false false نوع پرداخت سفارشint
order_typefalse false false نوع سفارشint
statustrue false false وضعیتint
created_attrue false false تاریخ ثبت سفارشstr

برای اعمال فیلتر بیشتر رو لیست محصولات میتوانید فیلد های بالا رو ارسال کنید

فیلد تاریخ ایجاد باید بصورت یکی از فرمت های زیر باشد

{
  "created_at": "1398-02-12 12:30"
}
{
 "created_at": "1398-02-12"
}
 
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "id": "d95d0f45-6162-4ec3-bd29-09452c148b40",
        "barcode": "21294720411963211126",
        "order_id": 16013,
        "status": 2,
        "first_name": "my first name",
        "last_name": "my last name",
        "mobile": "09122222222",
        "state_code": "2",
        "city_code": "41",
        "pay_type": "1",
        "order_type": 0,
        "created_at": "1398-05-13 12:23"
      }
    ],
    "count": 1,
    "page": 1,
    "total_count": 15
  }
}