لیست وضعیت و بارکد سفارشات

URL = '/api/v2/public/order/post/get-status/bulk/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "shop_id": "690a71b3-5cf5-45bf-9561-57e854e08972",
  "orders": [
    {
      "id": "a93f6b7f-d05e-4bee-a700-deb0d16572bf"
    }
  ]
}
field required allow null allow blank description type
shop_id true false false شناسه فروشگاه str
id true false false شناسه سفارش str

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "order_id": 19393,
        "id": "a93f6b7f-d05e-4bee-a700-deb0d16572bf",
        "barcode": "",
        "status": 100
      }
    ],
    "count": 1,
    "page": 1,
    "total_count": 1
  }
}
field allow null allow blank description type
id false false شناسه مرسوله str
barcode false false بارکد مرسوله str
order_id false false شناسه یکتا مرسوله int
status false false وضعیت مرسوله int