دریافت آخرین تغییر وضعیت سفارشات

URL = '/api/v2/public/order/post/change-status/report/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال


{
  "shop_id": "630a71b3-5vf5-45bf-9561-57e854g08972",
  "count": 10,
  "page": 1,
  "date": "1398-11-01"
}

field required allow null allow blank description type
shop_idtrue false false شناسه فروشگاهstr
counttrue false false تعداد آیتم ها جهت نمایش در صفحهint
pagetrue false false شماره صفحهint
datedate false false تاریخstr
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "barcode": "21123223455552333211",
        "order_id": 15410,
        "id": "630a71b3-5vf5-45bf-9561-57e854g08972",
        "status": 0
      }
    ],
    "count": 1,
    "page": 1,
    "total_count": 1
  }
}