تغییر وضعیت دسته ای سفارشات

URL = '/api/v2/public/order/post/change-status/bulk/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "orders": [
    {
      "id": "d95d0f45-6162-4ec3-bd29-09452c148b40"
    }
  ],
  "shop_id": "690a71b3-5cf5-45bf-9561-57e854e08972",
  "status": 80
}
field required allow null allow blank description type
shop_idtrue false false شناسه فروشگاهstr
idfalse false false شناسه سفارشint
statusfalse false false وضعیتی که میخواهید به آن تغییر وضعیت دهیدint
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {}
}