تغییر وضعیت سفارشات

URL = '/api/v2/public/order/post/change-status/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
	"shop_id":"fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve",
	"order_id":16013,
	"status": 1
}
field required allow null allow blank description type
shop_idtrue false false شناسه فروشگاهstr
order_idfalse false false شناسه یکتا سفارشint
statusfalse false false وضعیتی که میخواهید به آن تغییر وضعیت دهیدint
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "barcode": "21192003111901543415",
    "order_id": 16012,
    "status": 1,
    "first_name": "my first name",
    "last_name": "my last name",
    "state_code": "2",
    "city_code": "41"
  }
}
field allow null allow blank description type
barcode false false بارکد مرسولهstr
order_id false false شناسه یکتا مرسولهint
status false false وضعیت فعلی مرسولهint
first_name false false نام گیرندهstr
last_name false false نام خانوادگی گیرندهstr
state_code false false کد استانint
city_code false false کد شهرستانint