لیست تراکنشات افزایش اعتبار آنلاین

URL = '/api/v2/public/transaction/online-increase-credit/list/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
	"shop_id":"fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve",
	"count":"10",
	"page":"1"
}
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "id": "faf3fdf5-f2d7-443c-8d52-e7cc36fbd536",
        "price": 100000,
        "pay_type_description": "آسان پرداخت",
        "pay_type": 2,
        "status": 0,
        "status_description": "متظر پرداخت",
        "create_at": "2022-06-06T12:05:35.015276"
      }
    ],
    "count": 1,
    "page": 1,
    "total_count": 88
  }
}

اطلاعات فیلد وضعیت

key value
0 منتظر پرداخت
1 پرداخت شده

اطلاعات فیلد نوع پرداخت

key value
-1 نامشخص
0 چک
1 فیش
2 آسان پرداخت