درخواست لینک جهت پرداخت وجه

URL = '/api/v2/public/transaction/indirect/new/'
METHOD = 'POST'
HEADERS = {'Authorization': "JWT eyJ0eXAiOiJ..."}

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "shop_id": "3d65e6eb-ca0d-47b3-9934-6295a355872f",
  "price": "100000",
  "redirect_page": "https://yourdomain.ir/"
}
field required allow null allow blank description type
shop_id true false false شناسه فروشگاه string
price true false false مبلغ تراکنش int
redirect_page true false false آدرس برگشت از پرداخت string
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "url": "https://domain.ir/api/v2/public/transaction/indirect/pay/?hs=83d9asd98dd",
    "transaction_pk": "c21e9d24-ebf3-43b9-8fca-2593084358dd"

  }
}

* Call back QueryParams:

field allow blank description type
success false مشخص میکند که آیا عملیات موفق بوده یا خیر int
shopTitle true نام فروشگاه ( درصورت موفق بودن تراکنش) string
amount true مبلغ ( در صورت موفق بودن تراکنش) int
tranId true شناسه پرداخت (‌در صورت موفق بودن تراکنش) string
message false توضیحات string