گرفتن لیست کارمندان

URL = '//api/v2/public/employee/list/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "count":10,
  "page":1,
  "shop_id":"7c45979e-926d-1a2f-6ade-vb5180f7daee"
}
field allow null allow blank description type
count false false تعداد آیتم های جهت نمایش در صفحهint
page false false شماره صفحهint
shop_id false false شناسه فروشگاهstr
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "first_name": "test first name",
        "last_name": "test last name",
        "username": "09011111111",
        "employee_code": "-1"
      }
    ],
    "count": 1,
    "page": 1,
    "total_count": 1
  }
}
field allow null allow blank description type
first_name false false نام کارمندstr
last_name false false نام خانوادگی کارمندstr
username false false نام کاربری کارمندstr
code false false کد کارمندint
count false false تعداد آیتم ها در صفحهint
page false false شماره صفحهint
total_count false false تعداد کل آیتم هاint