گرفتن لیست مشتری ها

URL = '/api/v2/public/customer/list/'
METHOD = 'POST'

نمونه جیسون جهت ارسال

{
  "count":10,
  "page":1,
  "shop_id": "fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve"
}
field required allow null allow blank description type
counttrue false false تعداد آیتم های جهت نمایش در صفحهint
pagetrue false false شماره صفحه int
shop_idtrue false false شناسه فروشگاه string
first_namefalse false false نامstring
category_idfalse false false شناسه گروه مشتریstring
last_namefalse false false نام خانوادگیstring
mobilefalse false false شماره موبایلstring
phonefalse false false شماره تلفنstring
emailfalse false false ایمیلstring
postal_codefalse false false کد پستیint
statefalse false false استانint
cityfalse false false شهرint
created_atfalse false false تاریخ ایجادstr

برای اعمال فیلتر بیشتر رو لیست مشتریان میتوانید فیلد های بالا رو ارسال کنید

فیلد تاریخ ایجاد باید بصورت یکی از فرمت های زیر باشد

{
  "created_at": "1398-11-12 12:30"
}
{
 "created_at": "1398-11-12"
}
 

نمونه جیسون خروجی

{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "customer_id": "6be2233c-e311-48e2-bef0-e7c06d0f1583",
        "category_id": "5f591570-f1d3-44ad-86d9-ebe8a3a1592e",
        "phone": "02166666666",
        "first_name": "نام",
        "last_name": "نام خانوادگی",
        "mobile": "09122222222",
        "email": "test@tapin.ir",
        "postal_code": "1111111111",
        "created_at": "1397-11-06 19:49",
        "city": 541,
        "state": 3
      }
    ],
    "count": 1,
    "page": 1,
    "total_count": 1
  }
}